PRT vs. monorail
© InnoTrans

Back to homepage


Vedtak for Fornebubanen har tekniske føringer innebygget.
Dette gir interessante muligheter for norsk kollektivtransport.

 

19 juni 2002 vedtok Akershus Fylkeskommune bygging av automatbane til Fornebu med utlysing høsten 2002.

 

Dette åpner for interessante muligheter for norsk kollektivtransport.

Det interessante etter dette vedtaket er selvsagt hvilket konsept som velges videre, spesielt fordi vedtaket medfører en del tekniske føringer for pens og spor (se tillegg).

 

Disse føringene peker mot et nettverkskonsept., og dermed mot særegne tekniske løsninger:

1. Særlig må det sikres effektiv pensing som muliggjør stor vogntetthet og dermed stor kapasitet og god økonomi.

2. Pensingen må også være av en karakter som er pålitelig i en særskilt forstand: Ved uregelmessigheter ved pensingen må dette ikke hindre trafikken på dette sporavsnittet.

 

Ved tradisjonell pensing ”i sporet”:

1) Det kreves en minimum vognavstand på ett minutt og dermed store vogner for å gi god kapasitet. Dette gir spor som er store, stygge og dyre.

2) Ved uregelmessigheter vil pens vil blokkere sporet for all trafikk.

De føringene som vedtaket innebærer tilsier at pensingen IKKE kan foretas i banen som ved jernbane, trikk, T-bane og monorail (ved sistnevnte griper vognen rundt sporbjelken). Derimot må den foretas som ved bil, der kjøretøyet selv penser. Dette har vært teknisk i mange tiår, og er i dag perfeksjonert.

Dette gir igjen føringer for utforming av selve kjørebanen, banelegemet:

I tilfelle med en opphøyd bane som man legger opp til, vil trekkenheten (boggivognen) måtte legges inne i bjelken (sporet). Noe annet ville være svært fordyrende.

Fordelen med innebygget boggivogn er flere:

1. Potensiell stor kapasitet – grunnet kortere vognavstand

(som følge av penseteknikken).

2. Liten hindring av trafikken ved feil (fordi vognen, som feilen per definisjon ligger i, kan sendes til verkstedet -  i motsetning til ved feil i banepens)

3. Stor sikkerhet også fordi pensen ikke kan låse seg, når den er fornuftig konstruert. Slik forhindres ”kollisjoner” i pensen.

4. Avsporing er umulig, ettersom boggivognen er låst inne i bjelken (sporet).

5. Systemet beskyttes effektiv og billig fra vær og vind mht, is og snø etc.

6. Dette innebærer også at det ikke er noen kostnader for oppvarming av banen for slike forhold. Dette er økonomisk (og sikkerhetsmessig) viktig, og et eksempel vil illustrere:

Skyttelbanen på flyplassen i Frankfurt er åpen, mens skyttelbanen i Dortmund er lukket. En ukes oppvarming (mot snø) i Frankfurt forbruker like mye energi som ett års totaldrift i Dortmund. I tillegg kommer farlige problemer med istapper, som må fjernes manuelt.

 

Et optimalt konsept for en automatisert høybane ville bruke relativt mindre automatiserte vogner (3-12 personer) med lineærmotorer (i selve banen) og all mekanikk totalt innelukket i sporet, beskyttet fra vær og evt. ramponering. Dermed kan pensing bestemmes av vognene selv (ikke av sporet). Lineær motorer muliggjør usedvanlig stor kontroll av vognene, høy sikkerhet og lav energibruk. Innebygd mekanikk og lineærmotorer gir mulighet for liten vognavstand, høy kapasitet og god økonomi.

Det finnes få slike framsynte løsninger på markedet, men de finnes....

Taxi2000 har i 30 år arbeidet med nøyaktig et slikt konsept. Siemens laget i 1984 (nybygg 2002) et tyngre system som kan ombygges i denne retning.

 For ytterligere informasjon, kontakt:

 Arno Mong Daastøl
 InnoTrans - Arno Mong Daastøl (Daastoel), Drs. Oecon
P.O. Box 4, NO-1413 Taarnaasen, Norway

Utsiktsveien 34, NO-1410 Kolbotn, Norway
Ph: (prefix 47) 6680 6373 Mobile: 9002 4956, Fax: 6699 5325
Email: amd@InnoTrans.net Web: InnoTrans.Net

Organisation number: NO 882 826 902 Bankgiro Account: 7114 0555 619
Bank: Den norske Bank SWIFT: DNBANOKKXXX
A/C for international payments: NO19 7114 0555 619 (IBAN number)


Tillegg: Utdrag fra Sak 0049/02

http://www.akershus-f.kommune.no/sak/2002/ft_protokoll/2002-06-19.doc

- Man besluttet bl.a. at:

”Muligheten for en forlengelse i en Fase 2 til Skøyen må sikres.” (punkt 1)

bes det utredet mulighet som knytter fergeterminalen (Rolfsbukta) til automatbanen.” (punkt 3)

legges det inn mulighet for å kunne gjennomføre en komplettering av ”baneringen” slik det er lagt til rette for i kommunedelplanen.” (punkt 3)

”Det bør åpnes for mulig fremtidig utvidelse av kollektivsystemet i Lysaker-Lilleaker området.” (punkt 4)

”utredes en forlengelse av automatbanen fra Lysaker til nye Lysakerelven stasjon, alternativt til Lilleaker stasjon. Denne traséen blir å betrakte som etappe 2. (punkt 8)

 

 

Contact
Email 
www.InnoTrans.net