PRT research application - to Akershus Regional Transport Autorities 21th November 1999


 

Norsk Sportaxi a.s.

Postboks 11

NO-1312 Slependen

 

 

Akershus Fylkeskommune                                                                    Oslo, 21.11.99

Schweigaardsgate 4

0185 OSLO

 

 

Til: Samferdselssjef Tom Granquist

 

 

Vedrørende: Søknad om utredningsarbeid for Sportaxi

 

Jeg takker for hyggelig samtale i uke 44 hvor vi diskuterte behov for nærmere utredning av sportaxi som mulig transport system for Fornebubyen. Jeg viste til møter med samferdselsdepartementet og etterfølgende diskusjoner med Hans Haakon Ruud samt diskusjoner med plansjef Hans Christian Lingsom og ordfører Odd Reinsfelt I Bærum kommune samt spesialrådgiver Bjørn Tendal i Oppegård kommune. Disse er positive til utredning av sportaxi som alternativ - eller supplement til de foreløpig evaluerte systemer.

 

Du inviterte til å sende et tilbud på en slik utredning. Vi har siden da utarbeidet et tilbud sammen med to av våre svenske rådgivere med tiårs erfaring innen offentlig transport og sportaxi. Et resymé av dette felger vedlagt.

 

Mange spørsmål reiser seg I forbindelse med en utredning - ikke minst vedrørende omfang. Vi har gjort et kvalifisert utvalg av relevante problemstillinger - i stor utstrekning parallelt med tilsvarende utredninger foretatt i EU og USA.

 

Vi ser gjerne at det innkalles til et preliminært møte hvor vi kan presentere interessant underlagsmateriale (videoer, modeller mm) samt diskutere en utredning nærmere.

 

Vi ser frem til å høre fra dere med det første.

 

 

Med vennlig hilsen

Norsk Sportaxi a.s

 

 

 

Jan Capjon                                                                                        Arno Mong Daastøl

Prof. siv. ing.                                                                                      PhD. Cand., Cand. Oecon.           

 


Samferdselsdepartementet ved:

Tom Granquist, Samferdselssjef

Akershus Fylkeskommune

Schweigaardsgate 4

NO-0185 Oslo

 

Vedrørende:

SØKNAD OM MIDLER FRA OSLOPAKKE 2 TIL UTREDNING AV SPORTAXI (PRT) SOM OFFENTLIG TRANSPORT

 

Fra:

Norsk Sportaxi a.s. Postboks 11, NO-1312 Slependen

 

Formålet for utredningen er å besvare spørsmålet:

 

Er en variant av "sportaxi" en fornuftig løsning på trafikale, sosiale og økonomiske problem forbundet med utbyggingen av Fornebu?

 

Innhold

 

Forord....... 2

A)    Generelt: Sportaxi - i forhold til tradisjonell offentlig transport... 3

1)        Teknologi basert på "standard løsning" av sportaxi - PRT        3

2)        Generell  trafikk og samfunnsøkonomisk analyse (kvalitativ og "prinsipiell") ift. tradisjonell privat og offentlig transport. 3

B) Spesielt / Lokal analyse, basert på "standard PRT løsning"................... 3

1) Brukerundersøkelser vedrørende sportaxi. 4

2) Trafikkanalyse og sammenlikninger.... 4

3) Lokalt nettverksforslag og datasimulering........ 4

4) Spesifikasjoner av standardløsning..... 4

5)        Økonomi - spesifisert og kvantitativ analyse. 4

6)     Avvik og implikasjoner ved alternative tekniske sportaxi-løsninger 4

C) Andre anvendelsesmuligheter i Osloregionen................... 5

D) Sammendrag og konklusjon................... 6

E) Sammenstillinger av timeforbruk og kostnader................... 6

F) Referanser for gruppen: 6

G) Ordliste 7

 

Forord

 

Utredningen vil skje i regi av Norsk Sportaxi a.s. i nært samarbeid med svenske eksperter som har omfattende erfaring med utredninger av offentlig transport og sportaxi. Disse stilles helt frie i sin bedømmelse av alternativ. Norsk Regnesentral (ved forskningssjef André Teigland) kan bidra ved datasimulering om så ønskes.

 

 

A)   Generelt: Sportaxi - i forhold til tradisjonell offentlig transport  

1)     Teknologi basert på "standard løsning" av sportaxi - PRT

(heretter PRT: Personal Rapid Transit).

 

"Standard løsning" for sportaxi: Automatiserte, førerløse, elektriske, små vogner (2-6 personer), separate spor (dvs. opphøyd evt. nedgravd), venter på reisende, avgår ved anmodning, raskeste vei, nonstop, offline stasjoner (på sidespor). Tar ikke stilling til hengende eller understøttet, framdrift eller ulike system.

 

Hoveddelen av vår analyse fram til B 3 "Økonomi - spesifisert og kvantitativ analyse" vil ha dette utgangspunkt. Deretter foretas en nærmere spesifikasjon som grunnlag for en spesifisert og kvantitativ analyse av bedrifts og samfunnsøkonomiske forhold i nevnte punkt B 3.

 

a) Brukerbeskrivelse ("hvordan kommer jeg dit jeg vil").

b) Generell og innledende teknisk beskrivelse av PRT.

 

2)     Generell  trafikk og samfunnsøkonomisk analyse (kvalitativ og "prinsipiell") ift. tradisjonell privat og offentlig transport.

Beskriver fordeler og ulemper med PRT ift. tradisjonell privat og offentlig transport i urbane forhold - som bil, buss og særlig ift. linjebundet kollektivtrafikk som trikk, kombibane / lettbane, tog, T-bane for følgende forhold:

 

a)     Brukervennlighet og følger for markedsdekning (flatedekning, ventetider, bytte, tiltrekning av passasjerer, kapasitet, komfort og reisestandard)

b)     Forurensninger (luft, støy)

c)      Sikkerhet (trafikkskader)

d)     Effektivitet ved sportaxi

e)     Framkommelighet for øvrig trafikk

f)        Barriere-effekter, effekter på markanvending og lokalisering

g)     Anleggsforstyrrelser - ved bygging

h)      Infrastruktur som kollektive goder med konsentrerte kostnader og spredte fordeler - over tid og hele regionen. Infrastruktur som økonomiens "grunnmur"

i)        Eksterne effekter for lokal/(trans-)nasjonal verdiskaping (kompetanse innen automatisering, anvendt IT, framtidsnisjer, konkurranse-evne med utlandet)

j)        Verdensmarkedet - eksportpotensiale (jfr. Jane's)

 

 

B) Spesielt / Lokal analyse, basert på "standard PRT løsning"

 

Påfølgende punkt gjelder en vurdering av Fornebu.

1) Brukerundersøkelser vedrørende sportaxi

Spørreundersøkelser om lokale trafikkforhold, og om sportaxi: brukervennlighet, visuelt inntrykk osv.

Det henvises til tilsvarende undersøkelse:

Spårtaxi. Et effektivt och hållbart trafiksystem. Analyser av en pilotbana i Stockholm - marknad och ekonomi. KFB-Rapport 1999:4

2) Trafikkanalyse og sammenlikninger

a)     Etterspørselsanalyse / trafikkanalyse av eksisterende forhold Oslo-Akerhus basert bl.a. på FREDRIK/EMME/2 modellen (som i Stockholm)

b)     Egnet lokalisering

c)      Lokal trafikkanalyse

d)     Omfordeling av tradisjonell trafikk som resultat av innføring av sportaxi

e)     Sammenlikning med resultat i tilsvarende undersøkelser i Göteborg, Stockholm, Cincinatti, Chicago, Seattle, Irvine, Bristol, Singapore, Kuala Lumpur osv.

 

3) Lokalt nettverksforslag og datasimulering

a)     Lokalt nettverksforslag for PRT basert på trafikkanalyse i B 2 (skisse av nett og stasjoner)

b)     Beregning av reisende på det skisserte nettet (svært grovt, totalt antall viktigere enn fordelingen på relasjoner)

c)      Kapasitetsberegninger for Lysaker stasjon - alternativer for stasjonsutforming

d)     Datasimulering i Simula språk basert på trafikkanalyse orientert mot kapasitetsproblematikk for å beregne vognbehov, reisetider, ventetider - og justering av nettverk.

 

4) Spesifikasjoner av standardløsning

a)     Teknisk analyse og spesifikasjoner

i)                   Vogn, styringsteknologi, sportyper, stasjon

ii)                 Sikkerhetsanalyse

b)     Kostnadsanalyse for tekniske løsninger

5)     Økonomi - spesifisert og kvantitativ analyse

a)     Markedspotensiale - lokalt og internasjonalt [i]

b)     Bedriftsøkonomi basert på spesifisert standardløsning

c)      Finansieringsmåter - offentlig, privat

d)     Samfunnsøkonomi med bl.a. cost/benefit analyse

 

6)     Avvik og implikasjoner ved alternative tekniske sportaxi-løsninger

Alternative APM / PRT teknologier/system. Sammenlikning av ytelse og egenskaper. Utvalg av passende løsninger med hensyn til krav i det valgte område.

 

Bl.a. vil følgende punkt vurderes:

a)     Miljø b) sikkerhet c) trafikk d) økonomi

 

For:

a)     Vogn (størrelse, flerbruksmulighet, form, materiale - f.eks. GRT (Group Rapid Transit dvs. større vogner,)

b)     Sportype (hengende/stående, opphøyd, nedsenket, form, innkapslet / åpen, materiale)

c)      Stasjon (størrelse, beliggenhet, materiale)

d)     Framdriftsteknologi (elektrisk)

e)     Dual-mode (kjøretøy som går på skinner samt på vanlig vei)

f)        Vurdering av teknisk løsning fra Norsk Sportaxi a.s.

 

C) Andre anvendelsesmuligheter i Osloregionen

 

Formålet med denne undersøkelsen er i utgangspunktet å utrede trafikkproblem relatert til Fornebu. Sett i et større perspektiv er det viktig å vise hvordan sportaxi-konseptet lar seg innpasse fleksibelt til annet ulikt bruk i Oslo regionen og eventuelle synergieffekter som dette kan gi. Om det skulle være interessant å utrede noen av disse andre prosjekt, vil flere av punktene i avsnitt B måtte gjentas, for hvert av disse enkeltprosjekt. Kostnadsrammer vil måtte spesifiseres i egne tilbud.

 

En utvidelse av et sportaxisystem fra Fornebu innover i Bærum kan f.eks. gi synergieffekter med et anlegg på Fornebu.

 

Fornebu kunne også være starten på utviklingen av et belte rundt Oslo sentrum, langs Ringvei 2 og 3, som ikke bare forbinder Fornebu med forskningsparken på Blindern, men videre forbinder lommer av eksisterende næringsvirksomhet - samt framtidige store utbyggingsområder som Lodalen og Bjørvika. Dette er strekninger som i dag ikke dekkes særlig effektivt av det utbygde kollektivnettet. Et sportaxinett med god flatedekning i de omtalte lommene og som omsirkler Oslo gjennom dette beltet ville telle ca. 140 km til en rimelig kilometerpris. Dette vil kople sammen ca. 400.000 arbeidsplasser på en effektiv måte og avlaste Ringvei 2 og 3, som allerede i dag er overbelastet. Derved kan (i dag ubudsjetterte) investeringer i utvidelser av Ringvei 2 og 3 til 2 x 3 felts vei foreløpig unngås. Fordelen med en slik tilnærmingsmåte, gjennom å koble sammen etablerte og nye næringslivslommer, er at systemet vil kunne fungere godt selv om det ikke er heldekkende. Dertil vil det kunne være selvfinansierende.

 

Disposisjon for en kort diskusjon om alternative utbyggingsområder i Oslo-regionen:

1)     Oslo områdets logistikk

2)     Noen mulige områder for sportaxi i Oslo regionen. Diskusjon og valg av ett område for denne studie.

3)     Områdets nærmere forutsetninger (boende, arbeidsplasser, service, annen kollektivtrafikk, barrierer...)

 

Noen egnede utbyggingsområder for sportaxi i Osloregionen er:

i)                   Fornebu

ii)                 Svartskog (utbyggingsområde for Oppegård kommune)

iii)               Bærum (oppland til Fornebu, med Sandvika)

iv)                Universitet/Forskningsparken/Sykehusene og linje Forskningsparken -Fornebu via Majorstua-Skøyen-Vækerød-Lysaker

v)                  Integrering og sammenkopling av Oslos belte av næringslommer inklusive Lodalen og Bjørvika, langs Ringvei 2 og 3

vi)                Gardermoen flyplass/parkering

vii)              Synergi av flere utbygginger

 

D) Sammendrag og konklusjon

 

En kort vurdering av sportaxi spesifisert for Fornebu, evt. for andre deler av Osloregionen.

                       

E) Sammenstillinger av timeforbruk og kostnader

 

En vurdering av sportaxi for Fornebu.

 

A)     Generell beskrivelse av teknologi, trafikk og økonomi

    50

 

 

B)     Spesielt / Lokal analyse

1160

B 1) Brukerundersøkelser

365

 

B 2) Trafikkanalyse

210

 

B 3) Lokalt nettverksforslag og datasimulering

150

 

B 4) Spesifikasjoner av standardløsning

180

 

B 5) Økonomi - spesifisert og kvantitativ analyse

180

 

B 6) Alternative sportaxi-løsninger

 75

 

 

 

C) Andre anvendelsesmuligheter i Osloregionen

0

 

 

D)    Sammendrag og konklusjon - Rapport

100

 

 

E) Diverse sammenlagt

 270

D 1) Møter

40

 

D 2) Prosjektledelse

80

 

D 3) Reserve

70

 

D 4) Reisekostnader - 8 reisedøgn à 6000 (omregnet i timer)

80

 

 

 

Totalt timeantall

1580

Kostand med timepris NOK 600.- eks moms

 948.000

 

 

F) Referanser for gruppen:

 

Deltakere i Norsk Sportaxi:        

Lars Gjerde, (1944) siv. øk. tidligere hovedaksjonær i Norsk Personal

Jan Capjon, (1944) siv. ing. MNIF, ind. designer MNID, Prof. i industridesign,

Arkitekthøyskolen i Oslo

Gunnar Skomsøy, (1945) Cand. Mag. siv. økonom, MBA, MmSc, MM, Prof. II i

Næringsøkonomi i Karlstad

Arno Mong Daastøl, (1956) PhD Cand. i Maastricht, Cand. Mag. + Cand.Oecon.

 

Innleide eksperter:

Ingmar Andréasson, Dr. Tekn., teknologidirektør KTH (Kungliga Tekniska Högskolen,

Stockholm), LogistikCentrum, (Göteborg), Chalmers (Göteborg). Omfattende erfaring med utredninger av offentlig transport og sportaxi.

Göran Tegnér, M. Pol. Sc., ansvarlig for trafikkanalyse, medgrunder til Transek

(Stockholm, Transek var bl.a. ansvarlig for trafikkanalyse for Øresundbroen og siste sportaxi-analyse for Stockholm). Omfattende erfaring med utredninger av offentlig transport og sportaxi.

 

Utvalgte ressurspersoner:

Norden:

-          André Teigland, forskningssjef ved Norsk Regnesentral

-          Elsa Rosenblad, Proff. urban arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

-          Ann-Charlotte Alvehag, Thomas Ney, begge i SLL - Stockholm läns landsting, Regionplane- och Trafikkontoret, Stockholm

-          Per Malmén, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

-          Jonas Sundberg, TFK - Institutet för transportforskning, Stockholm

-          Sten Staxler, Ove Johnson, Jan-Erik Nowacki, alle i SwedeTrack

-          Åke Åredal, SkyCab, Stockholm

-          Jan Carlenstål, Logistikcentrum (tidl. Alfa Laval), Gøteborg

-          Jan Lindhe, Per Hogard, begge i Skanska Teknik AB

-          Peter Eklund, Development Manager, Uppsalabus AB

-          Brian Mansell, Safetrack, Stockholm

EU:

-          Martin Lowson, Proff. Bristol / Ultra

-          Eberhard Jänsch, Proff. Mainz / forskningssjef Deutsche Bundebahn / Transrapid

-          Michel Parent, INRIA, Paris

-          Gerrit Oudakker, Royal Volcker Wessels Stevin, Nederland

-          Leonardo Boselli, Universit. di Firenze

USA:

-          Edward Anderson, Proff. Minneapolis / Taxi2000 (tidl. MIT, NASA og Raytheon)

-          Jerry Schneider, Proff. Seattle

-          Cathy Burke, Prof. Los Angeles

-          John Grant, Aeromotion, forskningssjef, Illinois

-          Larry Fabian, redaktør Trans21, Boston

-          Peter Mitchell, MITCHELL TRANSIT SYSTEMS, INC.

-          Dick Hill, Pathfinder Systems, Inc.

-          Doug Malewicki, Skytrans Corp.

-          Rune Carlson, The Jefferson Group: OTC / MIT, Boston

-          Peter Mattila, Magnemotion / MIT, Forskningssjef / Proff. Boston

Annet:

-          Brad Lewis, Austrans - Bishop Engineering, Sydney, Australia

 

G) Ordliste

 

APM - Automated People Movers - dvs. automatisert persontransport på spor i en eller annen form

GRT - Group Rapid Transit - dvs. større vogner

PRT - Personal Rapid Transit dvs. sportaxi

 

 [i]Jfr. f.eks. Jane's Information Group - "The World Market for Automated People-Movers".  L.J. Fabian,